Březen 2010


Bleskovka 0.2 NOVÁ

30. března 2010 v 20:21
http://sranda.kdecoje.cz/obrazek/velikonoce.jpg

Ahojky lidičky dala jsem sem bleskovku tu co sem tady měla tak blbla beru jen první čtyři komenty s odpovědma plsky pište sem jen bleskovku!!!!

*Ahojky-
*Jak se vede?-
*Těšíš se na velikonoce?-
*Budeš otvírat?-
*Co škola?-
*Co je lepší?-
              Coca cola/Rum
               pes/kočka
               Velikonoce/Vánoce
*Myslíš si že velikonoce patří k životu?-
*co bys řeklas tomu kdybych k tobě poslala padesát koledníků a řekla jim,aby tě pořádně vyšlehaly?  XD-
*Co myslíš že jsou asi velikonoce?!-
*Bavilo tě to?Mě teda moc jj XD-
*Co dnes budeš dělat?Já asi kupat a spinkat jsem unavená XD-
*Konec-
*papapapapapapapaappapaappapapapaapapapapapa-

Týrání zvířat!!!!

28. března 2010 v 20:15 Pets

Zaujal mě videoklip o týrání zvířat na kámoščiném blogu a proto jsem se rozhodla napsat o tom článek.Nechci se nějak opičit,ale přijde mi to kruté a proto jsem to musela napsat doufám že se kámoška neurazí,ale musím to sem dát!!!!!!Pokusy na zvířatech, tedy živých tvorech, jsou prováděny v masovém měřítku. Většina veřejnosti považuje tyto experimentální praktiky za běžnou součást vědeckého bádání v různých oborech biologie, a zejména v medicíně. K pokusům a laboratorním testům slouží zvířata patřící z hlediska biologického k různým druhům: myši, krysy (správně potkani), morčata, křečci, králíci, kočky, psi, opice (primáti) a další. Ve veterinární medicíně to mohou být všechny druhy zvířat, které jsou předmětem veterinární péče.

S živým tvorem je možno legálně manipulovat. Bezmocný živý tvor je tedy degradován na jakýsi předmět či nástroj, pouze je třeba dodržovat zákonná ustanovení, tj. zákon č. 311/1997 Sb. o chovu a využití pokusných zvířat a zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.

Zvířata a my
Na otázku, zda pokusy na zvířatech jsou oprávněné, neexistuje jednotný názor. Na pracovištích, kde jsou prováděny pokusy na zvířatech, pracuje velké množství osob, akademicky vzdělaných odborníků, jejich spolupracovníků, techniků a pomocného personálu. Desetitisíce těchto zaměstnanců nemohou pochopitelně souhlasit s kampaní za zrušení pokusů na zvířatech z existenčních důvodů. Zastánci zrušení pokusů na zvířatech jsou zatím v menšině. Pokud někteří lidé odsuzují tyto pokusy, mají k tomu obvykle etické důvody. Po pravdě řečeno, většina lidí, aniž si to uvědomují, jsou antropocentristé - podle nich je člověk středem i konečným cílem světa, ba i vesmíru. Takto smýšlející lidé těžko přiznají, že ve skutečnosti a bez jakýchkoliv pochybností je člověk pouze jedním z existujících živočišných druhů na naší planetě, že musí respektovat přítomnost a práva ostatních živých bytostí a podle toho se chovat.

Zvíře je živý tvor, vnímá bolest, emoce různého druhu (radost, strach, frustrace, smutek), reaguje na stresové situace, chování a životní projevy a sociální etologie odpovídají genetické informaci daného živočišného druhu a pod.

Vědecká pracoviště
Pokusy na zvířatech jsou uskutečňovány na různých specializovaných pracovištích podle zaměření jejich vědecko- výzkumné činnosti. Na lékařských, veterinárních a případně i farmaceutických fakultách jsou součástí praktických cvičení, využívají se rovněž při řešení výzkumných úkolů experimentální povahy. Ve výzkumných ústavech a farmaceutickém průmyslu je škála pokusů velmi široká. Zvláště řešení tzv. základních úkolů je realizováno týmovou prací biologů, chemiků, biochemiků, morfologů, patofyziologů, genetiků, farmakologů, biofyziků atd. Poměrně větší množství pokusných zvířat je používáno ve vyšetřovacích a diagnostických ústavech k testování látek různé povahy (včetně kosmetických výrobků).

Počet zvířat využitých každoročně pro pokusy lze pouze odhadovat. Každopádně se jedná o čísla velmi vysoká, celosvětově rozhodně stovky milionů.

Výsledky pokusů na zvířatech
V biologických oborech musí vědecký pracovník provádět jakýkoliv experiment podle přesně definované metodiky. Metodika musí být věrohodná, účelově správně zvolená, exaktní a reprodukovatelná. Zvolená metodika je komplexem více či méně faktorů (objekt, druh zvířete, prostředí, složení diety, věk, pohlaví atd.) Pokud jde o pokus mající prokázat, např. jak reaguje na aplikaci téže látky člověk a jak morče, a jsou při tom zachovány všechny podmínky experimentu, lze bez výhrad výsledky považovat za správné.

Mnozí vědečtí pracovníci postupně připouštějí, že výsledky pokusů na zvířatech za účelem jejich aplikace na člověka jsou zavádějící, často končí ve slepé uličce a konečně, což je na pováženou, mohou vést k mylným závěrům s fatálními důsledky - 90 až 95 % testovaných produktů, které se na zvířatech ukázaly jako účinné a bezpečné, se při klinickém testování na lidech projevilo jako látky neúčinné či dokonce nebezpečné.


Ke studijním účelům některých nemocí bylo od roku 1980 použito více než deseti tisíc geneticky pozměněných zvířecích modelů (u Alzheimerovy nemoci, cystické fibrózy, sklerosis multiplex, Creutzfeldt-Jakobovy nemoci, onkologických nemocí, u poruch kardiovaskulárního ústrojí a u dalších chorob). Dosud ani jedem pacient nebyl vyléčen, ani jeden nevykázal zřetelné zlepšení své choroby.

Konstatování, že pokusy na zvířatech jsou ve své podstatě nevědecké, je dosti tvrdá realita. Existuje pro to již celá řada příkladů. Utrpení pokusných zvířat tedy nepřináší žádné očekávané plody. Pokud jde o léky, odhaduje se, že asi 30 % léků vyvolává u lidí tzv. vedlejší účinky, v některých případech i úmrtí, třebaže testováním na zvířatech škodlivost nebyla prokázána (nebyla prokázána pro určitý pokusný zvířecí druh). Důležité je, že zákonem stanovené testování bylo provedeno - výrobci léků tedy mají alibi a poškozený pacient má prostě smůlu.

Contergan story
Příkladů, kdy léky lidem - na rozdíl od zvířat - vyvolaly vedlejší účinky, existuje spousta a neustále jich přibývá. Uvedu pouze případ, který vešel do dějin medicíny pod názvem Contergan story. V letech 1959 - 1961 byl lék Contergan podáván jako sedativum na počátku těhotenství ženám (lék byl dáván i při poruchách spánku), které pak porodily děti s těžkými vývojovými poruchami končetin. Takto postižených dětí se ve světě narodilo kolem dvanácti tisíc, z toho asi pět tisíc jen v tehdejší NSR. Teratogenní účinky Conterganu byly testovány na březích samicích myši, krys, na fenách a dokonce i na slepicích a pásovcích. Výsledkem testů bylo, že u jejich potomstev nebyly zjištěny žádné vývojové malformace (zrůdnosti). Pouze u některých ras králíků a u opic se vyskytly ojediněle, avšak po vyšších dávkách Conterganu než u žen.

Organizace na ochranu zvířat
V kulturních a demokratických zemích začíná sílit hnutí za zrušení pokusů na zvířatech. Jaké jsou důvody? Jednak zde hraje roli hledisko etické a současně pokusy na zvířatech nepřinášely a dosud ani nepřinášejí očekávané žádoucí výsledky. Širší veřejnosti je tato skutečnost zatím málo známá. Převládá přesvědčení, že zejména v lékařském výzkumu jsou výsledky pokusů na zvířatech významným přínosem pro zdraví člověka.

Organizace na ochranu zvířat uskutečňují kromě všeobecně známých aktivit rovněž kampaně proti provádění pokusů na zvířatech. Příznivců tohoto hnutí neustále přibývá a roste také počet jedinců a organizací ochotných na akce přispívat finančně. Například jen ve Švýcarsku existuje více než sto organizací na ochranu zvířat. Významným a švýcarské veřejnosti známým propagátorem zrušení pokusů na zvířatech je biolog a lékař Dr.med. Dr. phil. Christopher Anderegg, prezident spolku Verein zur Abschaffung der Tierversuche (spolek pro zrušení pokusů na zvířatech). Spolek byl založen v roce 1979 a sídlo má v Curychu. Pan Anderegg je absolventem prestižní americké university (Yale), získal dva doktoráty a jako 27-letý se vystěhoval do Švýcarska, kde pracoval u firmy Roche. Přiznává, že prováděl pokusy na zvířatech, zabýval se klonováním zvířat a měl pověst mimořádně nadaného vědeckého pracovníka. Záhy dospěl k poznání, že výsledky pokusů na zvířatech nelze bez rizika aplikovat na člověka.

Alternativní metody
V posledních letech jsou zakládány instituce či spolky pro propagování a hledání alternativních způsobů s vyloučením pokusů na živých tvorech. Existují již v několika zemích - v Anglii, USA, Itálii, ve Švýcarsku, Německu, Rakousku i jinde.

Alternativní metodou jsou například experimenty prováděné na buněčných, resp. tkáňových kulturách získaných od profesionálně a bezbolestně usmrcených zvířat. Zvíře je sice ušetřeno útrap, často velmi drastických, ale jeho buněčné či tkáňové kultury nelze, jak si představují zastánci této metody, použít v experimentech, jejichž výsledky by se daly bez rizika aplikovat na člověka.

Další alternativou je tak zvaný "3R-Koncept" - metoda tří R: Refine, Reduce, Replace, tedy zjemnit, zmenšit, nahradit. Podle mého názoru se jedná o jakousi pseudoalternativní metodu, neboť pokusy na živých zvířatech se nadále provádějí, jsou však modifikované. Zastánci uvedené metody pracují se zvířecími buněčnými kulturami, ale vyhodnocují a srovnávají je s výsledky pokusů na zvířatech. Jde zřejmě o vytváření "referenčních center" za účelem disponování porovnávacími výchozími údaji. Tento zvláštní způsob je akceptován a propagován vysokými školami a úřady často finančně podporován.

Pouze v případě, že výzkumníci v humánní medicíně budou pracovat výlučně na lidském biomateriálu (lidských buněčných či tkáňových kulturách), vyhnou se riziku vyplývajícímu z druhové odlišnosti, a mají tedy zaručenou věrohodnost výsledků z provedeného experimentu. Biomateriál z různých lidských tkání je snadno dostupný při operacích v nemocnicích či na klinikách. Odběr a vyšetřování vzorků rozličných lidských tkání je odedávna prováděn každodenně, například z diagnostických důvodů. Z hlediska vědeckého je uvedená alternativa správná, výsledky jsou hodnověrné. Otázkou zůstává, má-li tato varianta univerzální použití.

Závěr
Na konec si položme otázku. Co brání tomu, aby výsledky testů prováděných na zvířatech byly bez rizika uplatněny i u člověka? Mé vysvětlení je stručné: člověk patent na život nemá. Patent na život přísluší přírodě. Jak u rostlin, tak u živočichů existuje značná diverzifikace (resp. diverzita), tedy rozličnost druhů. Tento fenomén je základním argumentem pro zrušení experimentů na zvířatech za účelem aplikace dosažených výsledků na člověka. Pokus na zvířeti je přesvědčivý pouze pro tentýž druh živočicha - to se týká prováděných pokusů ve veterinární medicíně. Provádění pokusů na zvířatech a modelování různých poruch či chorob v rámci výuky a praktických cvičení na fakultách humánní a veterinární medicíny by tedy měly být dnes již zcela vyloučeny ze studijních sylabů a experimenty je nutno simulovat virtuální realitou, která je na vysoké technické a odborné úrovni.

Druhové rozdíly u zvířat dané genetickým vybavením musí být respektovány. Zde rozhoduje "kompatibilita", vzájemná slučitelnost či snášenlivost. I v rámci jednoho druhu neexistují zcela identičtí jedinci, s výjimkou jedinců monozygotních. Bude tento zákon přírody modifikován člověkem pomocí genových manipulací? Mnohá pracoviště na tom intenzivně pracují...


Miley Cyrus říká, že je čas na všechny, aby Stop Tweeting

28. března 2010 v 12:47 Keci,drby,srandičky
Miley Cyrus se stala jedním z 's Twitter.com největších nepřátel poté, co strávil' tweeting let 'o každý její pohyb.

The 17-year-old pop sensation announced she'd be quitting the popular social networking site last year and now she's trying to convince other celebrities to give up the tweet. 17-rok-starý pop pocit, oznámila, že to bude opouštět populární sociální síť v loňském roce, a teď se snaží přesvědčit ostatní celebrity, aby se pípání.

The "Party in the USA" singer says, "I was tired of telling everyone what I'm doing. I hate when I read things and celebrities say, 'I have no personal life.' "Smluvní strany v USA" zpěvák říká: "Byl jsem unavený říká všem, co dělám. Nesnáším, když jsem si přečetl co a celebrity říct, 'já jsem žádný osobní život.' That's because you write about everything that you're doing. To proto, že píšete o všem, co děláte.

"I'd tweet 'I'm here' and wonder why a thousand fans were outside the restaurant. Hello, you just told them." "Já bych pípání 'jsem tady' a divit, proč tisíce fanoušků byly mimo restauraci. Dobrý den, stačí jim řekl."

She admits that since she turned her back on Twitter.com, her life is a lot simpler: "I'm a lot less on my phone and a bit more social. I have a lot more real friends, not friends that are on the internet that I'm talking to - that's not cool, not safe and mostly not real. Ona připustí, že vzhledem k tomu otočila zády na Twitter.com, její život je mnohem jednodušší: "Jsem mnohem méně na můj telefon a trochu větší sociální. Mám mnohem více opravdových přátel, ne přátelé, které jsou na internet, že jsem mluvil - to není v pohodě, nejsou bezpečné a většinou není reálné.

"I've started telling kids that it's dangerous, it wastes your life and you should be outside playing sports instead of sitting in front of any type of screen! Everything is so much better when you're not wrapped up in that. "Už jsem začal vyprávět dětem, že je to nebezpečné, že odpady váš život a vy byste měli být venku hrát sport místo seděli v přední části jakýkoli typ obrazovky! Všechno je tak mnohem lepší, i když nejste zabalené v tom.

"It's lame when I'm hanging out with my friends and they're so busy taking pictures to put on Facebook, instead of enjoying what they're doing. You're gonna look back and have 10 million pictures, but you're not in one of them because you were too busy clicking away. "Je to lame, když jsem visí ven s přáteli a jsou tak zaneprázdněni fotografování, aby na Facebook, místo toho se těší, co dělají. Budeš ohlédnout a má 10 milionů fotografií, ale ty jsi ne v jedné z nich, protože jste byli příliš zaneprázdněni kliknutím pryč.

"I think it's best to stop telling people about it and enjoy the moment you're in yourself." "Myslím, že je nejlepší přestat lidem říkat o tom a užívat si chvíle jsi v sobě."
Miley Cyrus-IAK-005837.jpg

Miley:Chci vážnější role

28. března 2010 v 12:40 Keci,drby,srandičky
Hannah Montana hvězda hit červeném koberci v Los Angeles na premiéře svého nového filmu The Last Song, vedle svého přítele a co-hvězda Liam Hemsworth.
All eyes were on the new couple but Miley said she hoped people would sit up and notice her for her acting. Všechny oči se upíraly na nový pár, ale Miley řekla, že doufá lidé by se posadit a upozornění za její hraní.
"Hopefully people will take me more seriously as an actress," she explained. "Doufejme, že lidé budou brát vážně mě víc jako herečka," vysvětlila.
"That's what I really want to do, it's my passion and it's what I want to be considered to do." "To je to, co opravdu chci dělat, je to moje vášeň, a to je to, co chci, aby se za to dělat."
The singing sensation added: "I just want to continue to do film, it's what I love." Zpěv pocit dodal: "Já jen chci, aby i nadále dělat film, to je to, co miluji."
The film promises a look at family, friendship, secrets and salvation, along with dealing with first loves and second chances. Film slibuje pohled na rodinu, přátelství, tajemství a spasení, společně s řešením první lásky a druhé šance.
"It was great to play somebody that was so real, coming from Hannah Montana which is such a character, I really think it is a transitioning role," Miley said on the red carpet. "Bylo skvělé hrát někoho, kdo by byl tak skutečný, pocházející z Hannah Montana, který je takové povahy, si skutečně myslím, že je přechází role," řekla Miley na červeném koberci.
As for future roles, Miley says she's keen to play "people with depth and that are genuine." Pokud jde o budoucí role, Miley říká, že se snaží hrát "lidi s hloubkou a že jsou pravé."

Přítel Miley Cyrus Ĺiam-Jsme v lásce!

28. března 2010 v 12:35 Keci,drby,srandičky
Láska byla ve vzduchu včera večer na 'The Last Song' film premiéru v Hollywoodu a obrovský úsměv na Miley Cyrus tvář 'říkal, že to vše - ona je v lásce!

Miley and her on and off screen boyfriend Liam Hemsworth made their red carpet debut while promoting their new romantic movie 'The Last Song' and while they did interviews separately, they weren't far from each others minds. Miley a její zapnutí a vypnutí obrazovky přítel Liam Hemsworth z jejich červený koberec debut a zároveň podporuje jejich nový romantický film 'The Last Song' a, zatímco oni dělali rozhovory zvlášť, oni nebyli daleko od sebe ostatní myslí.

Liam spoke to Hollyscoop about his new girl telling us that working with Miley was "Great! Really really great!" Liam mluvil s Hollyscoop o své nové dívce nám říká, že pracuje s Miley byla "Skvělé! Opravdu, opravdu skvělý!"

Miley's Boyfriend: I Had No Idea She Was Famous Miley přítel: Neměl jsem tušení, že byl slavný

And the romance didn't stop after the director yelled "cut." A romance nezastavil poté, co režisér zakřičel "cut". They developed a relationship off screen and have been inseparable since. Jsou vyvinuty vztah mimo obrazovku a byly neoddělitelné od. When asked about their relationship off screen Liam blushed and simply added, "Also great!" Když se zeptal na jejich vztah mimo obrazovku Liam se začervenal a jen dodal: "Také skvělá!"

So are these two in love? Takže jsou tyto dva v lásce? Is it the real deal? Je to reálné řešení? "Yeah," Liam told Hollyscoop. "Jo," řekl Liam Hollyscoop. "I mean we know how we feel about each other," he added. "Myslím, že bychom vědět, jak se cítíme kolem sebe," dodal.

Video: Miley Gushes About Liam in The Last Song Video: Miley fouká O Liam v The Last Song

Also at the premiere was Miley's parents, who are just as smitten with Liam as she is.Také v premiéře byla Miley rodiče, kteří jsou stejně porazil s Liam, jak to je. Her dad Billy Ray gave Liam a thumbs up and a smile as soon as he saw him and according to Miley, her mother has a bigger crush on Liam than she does! Její táta Billy Ray dal Liam palce nahoru a úsměv, jakmile ho spatřil a podle Miley, její matka má větší náklonnost Liam než ona!

So will these two love birds last? Takže tyto dva milují ptáci poslední? Only time will tell, but it's certainly looking good! Pouze čas ukáže, ale je to určitě vypadá dobře!


Interview for Reuters

27. března 2010 v 20:44 Keci,drby,srandičky
Miley mluvie s Reuters o filmu LOL: Laughing Out Loud. Je to opravdu temný, ostrý a cool film. [Remake z francouzského filmu 2009]. Miley: ,,Je to dost drsný . Jedná se o dceru, která dělá všechny špatnosti, bere drogy, je neúspěšná ve škole, ale matka jí má za tu perfektní. Do tohoto příběhu jsem se zamilovala."

O filmu The Last Song: ,,Chtěla jsem vypadnout z toho, co si lidé myslí o tom, jaká by byla pro mě nejlepší další volba. Nemáte ani tušení, kolik projektů zaklepalo na mé dveře. Bylo to takové uvolnění ale určitě to nebylo ve smyslu: ,,Tak teď jsem šťastná". Začal reálný pracovní život se skutečnými emocemi. Lidé jsou u mě zvyklí na to, že hraju šťastnou dívku. Nová kapitola začíná, a jedna, která byla můj život 5 let je u konce. Je zajímavé být na odchodu a nechat mou bezpečnou deku zasebou. Je pro mě ale velmi vzrušující zapojit se do filmové kariéry."

O jejím posledním albu: ,,Toto je má poslední nahrávka na chvíly. Hodlám si dát pauzu od hudby. Chci pokračovat ve filmu. Opravdu se chci soustředit na dokonalý řemeslo a to je pro mě film. Doufám, že udělám ještě někdy nějaké album ale to je te´d poslední věc, na kterou myslím." Nebude to znamenat zklamání pro mnohé fanoušky?  Jo já vím, ale doufám, že se přijdou podívat na mé filmy."

Můj vyrobený dezz

25. března 2010 v 17:34 Keci,drby,srandičky
Jméno:Dog vs.Deformacion
Spokojenost:Hmm 60%
Pro koho:Blog.cz
Náhled:-ZDE- 
Jak ho nastavit: -ZDE-
Není nic moc,ale jedíný který jsem snad udělala doufám že se aspoň trochu líbí :(
Ewa Farná-Toužím

24. března 2010 v 18:04 Klipy

Ewa Farná-Ticho

24. března 2010 v 17:58
Ticho láká němý chlad,
posílá ho do nálad,
doslova vážně Tě mám ráda
a možná i dál.
Už se pár dní snažím říct,
ticha v nás je čím dál víc.
I výkřik má zvuk večernic.
Ztrácím se v dálkách,
strach z prázdna teď mám.
Ty dál v davu cítíš se sám.
Tichu vládne němý pláč,
Vyčitelný je to hráč,
Štěká ten kdo není rváč,
dnes víc Ty ho znáš.
Už se pár dní snažím říct,
ticha v nás je čím dál víc.
I výkřik má zvuk večernic.
Ztrácím se v dálkách,
strach z prázdna teď mám.
Ty dál v davu cítíš se sám.
Chráníš svou tvář,
co já z toho mám.
Ty dál v davu cítíš se sám.
Ze střípků vět,
skládáme svět
a cítím i v posledních pádech,
bere mi dech a já
Ztrácím se v dálkách,
strach z prázdna teď mám.
Ty dál v davu cítíš se sám.
Chráníš svou tvář,
co já z toho mám.
Ty dál v davu cítíš se …
Ztrácím se v dálkách,
strach z prázdna teď mám.
Ty dál v davu cítíš se sám.

Ewa Farná-La la laj

24. března 2010 v 17:58
La la la la la la laj
La la la la la la laj
Někdy se mi zdá
Že patřím do dávný doby
Chodiím sem a tam
Tak jak se cítit mám
Letím za vůní květů
Cítím pláč
A každou chvílí
I slunce zmizí
La la la la la la laj
Potichu
La la la la la la laj
Si zpívám
La la la la la la laj
Pro sebe
La la la la la la laj
Někdy se mi zdá
Že patřím do jiný doby
Zatím co hledám skrýš
Ty dál tiše procházíš
Letím za vůní květů
Cítím pláč
A slunci padá
A mizí
La la la la la la laj
Potichu
La la la la la la laj
Si zpívám
La la la la la la laj
Pro sebe
La la la la la la laj
La la la la la la laj
Potichu
La la la la la la laj
Si zpívám
La la la la la la laj
Pro sebe
La la la la la la laj
La la la la la la laj…

Česká miss 2010!

21. března 2010 v 14:21 Keci,drby,srandičky
Thámova hala v pražském Karlíně se stala v sobotu večer místem korunovace prestižní soutěže krásy Česká Miss. Pro rok 2010 se stala absolutní vítězkou a Českou Miss 2010 dívka s pořadovým číslem 1 Jitka Válková z Náramče na Třebíčsku. Prestižní titul Česká Miss World 2010 pak získala dívka s číslem 6 Veronika Machová z Rokycan.

Válková se stala absolutní vítězkou díky hlasům televizních diváků. Odnesla si tak hodnotné ceny a především titul, který je zároveň vstupenkou na soutěž Miss Universe.
Odborná porota pak jako Českou Miss World 2010 jmenovala blondýnu Veroniku Machovou. Ta bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěži Miss World.
Absolutní vítězka České Miss 2010 Jitka Válková
Absolutní vítězka České Miss 2010 Jitka Válková
FOTO: Michaela Feuereislová
Jitka Válková s Veronikou Machovou
Jitka Válková s Veronikou Machovou
FOTO: Michaela Feuereislová
"Čím jsem zaujala diváky? Asi svým úsměvem a upířími zuby," smála se po vyhlášení dojatá Válková, která byla se svými 170 centimetry nejmenší ze všech soutěžících dívek. Nová miss o sobě prozradila, že je v současné době nezadaná.
"Jitka Válková nebyla mou osobní favoritkou, ale kdyby se udělovaly tituly vicemiss, tak bych ji měla v první trojce. Musím o ní však říci, že je sice malá vzrůstem, ale velká inteligencí a svými komunikačními schopnostmi," řekla na adresu vítězky Michaela Maláčová.
Jean Claude Van Damme předává ocenění Veronice Machové.
Jean Claude Van Damme předává ocenění Veronice Machové.
FOTO: Michaela Feuereislová
Česká Miss World 2010 Veronika Machová zadaná je, ale věří, že její vztah nepostihne podobný osud, jako většinu vztahů úspěšných finalistek soutěží krásy. Stejně jako Válková prý doposud neměla žádné zkušenosti s modelingem. Věří ale, že sobotní úspěch je jen začátek a že se v tomto odvětví v budoucnu prosadí.
Českou Miss Internet 2010 se stala dívka s číslem 8 Tereza Kučerová, která si odnesla cenu internetového portálu Seznam.cz.
Česká Miss 2010 Jitka Válková
Česká Miss 2010 Jitka Válková
FOTO: Michaela Říhová, Právo
Česká Miss 2010 Jitka Válková s Českou Miss World 2010 Veronikou Machovou
Česká Miss 2010 Jitka Válková s Českou Miss World 2010 Veronikou Machovou
FOTO: Michaela Říhová, Právo
Titul Miss Internet získala dívka s číslem 8 Tereza Kučerová
Titul Miss Internet získala dívka s číslem 8 Tereza Kučerová
FOTO: Michaela Feuereislová
Slavnostní večer započal přehlídkou 14 extravagantních modelů pocházejících od mladých českých návrhářů. Dvanáct modelů předvedly finalistky soutěže a zbylé dva modely si rozdělily Česká Miss 2009 Iveta Lutovská a vítězka prvního ročníku soutěže krásy Česká Miss 2005 Kateřina Smejkalová. Koncem večera se pak dívky ještě předvedly v modelech návrhářky Jany Berg.
Oživením večera byla předem uskutečněná adrenalinová disciplína jako náhrada za tradiční volnou disciplínu, v níž stejně většina dívek tancovala a televizní diváky tak několik let spíše nudila. Speciální disciplínou provázel herec Petr Vágner. Dívky si s ním vyzkoušely mimo jiné, jak chutnají červi, seskok s padákem či krmení tygrů, lvů a krokodýlů.
Moderování večera se ujal Libor Bouček, který se nebál několikrát špičkovat směrem k porotě. Zejména poznámka na pět "úspěšných" manželství předsedy poroty Jeana-Clauda Van Damma byla odvážná. Ten mu mohl jeho vtípky vrátit v momentu, kdy mu rozkopl vinnou láhev přímo na hlavě. Prokázal dobrou formu a moderátorovi neublížil.
Jean Claude Van Damme předvedl trochu ze šálku svých schopností.
Jean Claude Van Damme předvedl trochu ze šálku svých schopností.
FOTO: Michaela Feuereislová
Manželé Havlovi na slavnostním večeru.
Manželé Havlovi na slavnostním večeru.
FOTO: Michaela Feuereislová
V porotě České Miss usedli vyjma ředitelky Michaely Maláčové moderátor Leoš Mareš, spisovatelka Halina Pawlovská, hudebník Ondřej Hejma či moderátorka Adéla Banášová.


Miminka 0.1

21. března 2010 v 14:04 Pictures[geddes-anne-sunflower-wall-6600032.jpg]
obrázek hračky Puzzle 1000 Tučňákobrázek hračky Puzzle 111 Dvoužloutek
obrázek hračky Puzzle 1000 Puntíkatá kočkaobrázek hračky Puzzle 1000 Sova
obrázek hračky Puzzle 1000 Ovečkaobrázek hračky Puzzle 1000 Medvídek koala
obrázek hračky Puzzle 1000 Lvíčeobrázek hračky Puzzle 1000 Černě-bílá kočka
obrázek hračky Puzzle 500 Ptáčciobrázek hračky Puzzle 500 Všichni v kbelíku
obrázek hračky Puzzle 500 Maceškyobrázek hračky Puzzle 500 Motýlek


¨

muži 0.1

21. března 2010 v 13:55 Pictures

Čekají nás jarní týdny, teplota už nemá klesnout pod deset stupňů

21. března 2010 v 12:08 Keci,drby,srandičky
Astronomické jaro začalo v sobotu přesně v 18.32 hodin. Podle měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu tomu bude odpovídat i počasí. Teplota by už přes den neměla klesnout pod deset stupňů a Apríl nám připomenou časté přeháňky.
V nadcházejících týdnech se denní teploty budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni, přechodně vyskočí až ke dvaceti. Aprílové počasí ovlivní časté přeháňky, na horách může místy i sněžit. V noci je třeba počítat i s přízemními mrazíky.

Od 21. do 31. března bude počasí proměnlivé s občasným deštěm a přeháňkami. Na horách může i sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 16 stupni, místy pak až 19 stupňů.

Od 1. do 10. dubna má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo s deštěm a přeháňkami. Teplota se může vyšplhat až na 20 stupňů.

Od 11. do 20. dubna bude zpočátku polojasno, poté oblačno s občasnými přeháňkami. Ani v počátku této dekády by denní teplota neměla klesnout pod 10 stupňů. V druhé polovině dubna se zase oteplí až k příjemným 20 stupňům

V mužském modelingu válcují mladíky dobře vypadající třicátníci

21. března 2010 v 12:03 Keci,drby,srandičky


Byznys s krásou byl vždy doménou žen a muži, kteří chtějí svou krásu dávat na odiv a vydělat peníze díky svým fyzickým půvabům, to prostě mají těžší. Modeling zůstává i v jednadvacátém století jednou z mála profesí, kde pánové musí zabrat.
Pánové si v Česku na módních přehlídkách v porovnání se zahraničím příliš nevydělají. Zato prý v pánském modelingu panují daleko kamarádštější vztahy než mezi modelkami.
"Než mě začnete fotit, tak si aspoň učešu vlasy," říká Lukáš Matějka, když se ho zeptám, jestli u rozhovoru může být přítomna i fotografka. Lukášovi je pětadvacet a v agentuře Czechoslovak models dělá čtyři roky bookera. Je to člověk, který zařizuje komunikaci mezi klientem a modely.
Začínal jako model. "Když mi bylo šestnáct, známá mojí mámy, která se zajímala o dámské časopisy, viděla fotografie z rodinného alba a doporučila mi, abych to zkusil. Řekl jsem si proč ne," říká během rozhovoru už perfektně učesaný Lukáš.
Jen dobrý vzhled podle Lukáše Matějky nestačí. Aby byl model úspěšný, měl by umět tancovat a být trochu i herec a moderátor.
Jen dobrý vzhled podle Lukáše Matějky nestačí. Aby byl model úspěšný, měl by umět tancovat a být trochu i herec a moderátor.
FOTO: Archív Czechoslovak models
"Když jsem do agentury Czechoslovak models nastoupil, měl jsem hned ze začátku štěstí na pár dobrých zakázek. Ty mě motivovaly k tomu, abych u modelingu zůstal, i když později byla i období, kdy jsem zakázky nedostával." Podle Lukáše většině modelů a modelek trvá tak rok, než se dostanou k nějakým zajímavějším kšeftům. Do té doby to chce trpělivost.
"Když mi bylo šestnáct, chodil jsem na brigády. Například jsem čistil stroje na výrobu hliníkových kol. Bylo to fyzicky náročné a dávali mi málo peněz. V agentuře mi nabídli focení, kterým jsem si za den mohl vydělat víc než za měsíc v továrně," vzpomíná Lukáš.
"Postupně jsem dělal nějakou tu přehlídku nebo focení. Vydělával jsem víc než spolužáci na brigádách."

Podobat se Clooneymu a Pittovi

Po maturitě se Lukáš věnoval modelingu na plný úvazek. "V osmnácti si mě vyhlídly nějaké zahraniční agentury. Viděl jsem v tom snadnou možnost, jak se podívat do světa a třeba si něco vydělat. Jel jsem do Německa, Itálie a Dubaje, pak jsem na půl roku odcestoval do Asie," vypráví.
"Když jsem se vrátil, uvolnilo se místo bookera tady v agentuře."
Reklama je pro modely (na snímku Lukáš Matějka) daleko výnosnější než módní přehlídky.
Reklama je pro modely (na snímku Lukáš Matějka) daleko výnosnější než módní přehlídky.
FOTO: Archív Czechoslovak models
Lukáš mi popisuje typ lidí, které do agentury přijímají, a přitom mluví tak trochu o sobě. "Modelové musejí být dost vysocí, mají se vejít do konfekčních velikostí. Dobré je, když se podobají známým hercům, třeba Georgovi Clooneymu nebo Bradu Pittovi."
Aby se však modelové uchytili, je potřeba víc než jen dobrý vzhled. "Nejlepší je, když kluk umí trochu tancovat různé styly a zároveň je trochu herec a moderátor," myslí si Lukáš.
Podle Lukáše jsou mužští modelové nejčastěji studenti vysokých škol a berou předvádění na molech, focení a natáčení reklam jako přivýdělek. "Máme tady kluky z ekonomek nebo práv. Lepší jsou ty typy, které berou modeling sportovně a nemyslí si, že z nich agentura udělá přes noc hvězdu. Hodně lidí, kteří mají šanci uspět, zajde na deset dvacet castingů a pak si předčasně řeknou, že na to asi nejsou," vysvětluje Lukáš.
I když adept na profesionálního manekýna přetrpí první těžké období a uchytí se, není až tak samozřejmé, že se svou profesí uživí. "Mužských modelů je málo, ale mají také méně práce. Pokud je šikovná holka, která dělá hostesku, přehlídky a sem tam nějakou reklamu, tak se tím uživit může. U kluka bych na to nespoléhal. Ti si zase můžou víc vydělat, pokud jsou dobří herci," myslí si Lukáš.

Modelové zrají jako víno

V Česku se točí zahraniční filmy a až překvapivě hodně reklam pro nejrůznější země světa. "Na reklamě se dá vydělat až několik set tisíc korun za den práce," říká Renáta Kaňková, která má na starosti mužskou divizi v agentuře Nova models. "O jednu roli v reklamě ale mívá zájem okolo dvou stovek uchazečů, takže konkurence je tvrdá," vysvětluje Renáta, jejíž agentura zaměstnává i některé české herce.
Peter Menky přesto vidí svou budoucnost především na přehlídkových molech. Po skončení školy by chtěl prorazit v New Yorku nebo v Miláně.
Peter Menky vidí svou budoucnost především na přehlídkových molech. Po skončení školy by chtěl prorazit v New Yorku nebo v Miláně.
FOTO: Archív Petera Menkyho
"Zastupujeme třeba Miroslava Šimůnka a Lukáše Hejlíka. Čeští herci mají zájem točit reklamy, ale jenom ty, které se nevysílají u nás," dodává.
Pokud si jako modely představujete sotva dvacetileté kluky a třicetiletí herci ze seriálu Ulice a Ošklivka Katka vám do toho nezapadají, tak se mýlíte. Modelové zrají pro reklamu jako víno a dobře vypadající třicátníci nebo čtyřicátníci mají daleko větší šanci získat dobrou zakázku.
"Modelové se dělí do kategorií podle věku. Nejlepší je začít ve čtrnácti nebo patnácti letech, i když takhle mladí kluci moc zakázek nemají. Reklam pro teenagery se točí minimum. Nejžádanější a komerčně nejúspěšnější muži jsou od pětadvaceti do čtyřiceti let. V agentuře máme jednoho čtyřicetiletého modela, který se živí téměř výhradně točením reklam," vysvětluje Kaňková.

Zahraniční agentury všechno platí

I když by si modelové po pětadvacátém roce života měli přijít na lepší peníze, je to spíš doba, kdy jich většina odejde do důchodu. "Potom co kluci dokončí školu, si většinou najdou stabilní zaměstnání v oboru, který vystudovali, a modeling dělají jen velmi okrajově nebo vůbec," říká Kaňková.
Mladých kluků, kteří by se do toho chtěli pustit, je dostatek. "V současnosti dostávám tak dvacet nabídek denně. Odpovím ale na jednu nebo na dvě, protože ti ostatní kluci na to vzhledově nemají," dodává Kaňková, která vede Nova models už dvacet let. "Model nemůže být vysoký metr sedmdesát, ale musí mít přes 180 a štíhlou atletickou postavu, dobrou pleť, hezké zuby a taky charisma," vyjmenovává nutné přednosti Kaňková.
Modelové musí mít svaly tak akorát. Hodně z nich dělá nějaký sport a ostatní chodí do posilovny. Na rozdíl od modelek mají kluci jednu nespornou výhodu. Jako štíhlí sportovci se nemusí trápit hlady. Jen před přehlídkou je prý lepší dát si lehčí jídlo.
Petr Šrejtr, kterého Nova models zastupuje už čtyři roky, tomuto popisu odpovídá. I když - při našem setkání má na sobě místo oblečení metrosexuála volnou mikinu i kalhoty a působí spíš jako spolužák z vysoké nebo kluk od vedle. Pak mi ale podá svůj fotobook. Najdu v něm spoustu fotek, na kterých bych ho tipovala nejen na metrosexuála, ale třeba i na začínajícího byznysmena nebo příslušníka společenské smetánky.
Z dvaceti nabídek mladých mužů, kteří se chtějí stát modely, odpoví Renáta Kaňková z Nova models tak na jednu nebo dvě. Ostatní na to vzhledově prostě nemají.
Z dvaceti nabídek mladých mužů, kteří se chtějí stát modely, odpoví Renáta Kaňková z Nova models tak na jednu nebo dvě. Ostatní na to vzhledově prostě nemají.
FOTO: Petr Hloušek, Právo
"K modelingu jsem se dostal přes kamaráda. Viděl jsem jeho úspěchy u žen a to pro mě byla silná motivace. Řekl jsem si: tak se sebou něco začni dělat, kamaráde. Začal jsem chodit do posilovny a pak přišel do agentury, kde mě vzali," vzpomíná pětadvacetiletý Petr.
"Nakonec jsem si ale našel vážnou známost, takže co se týká holek, moc to nezabralo," směje se. Jinak ale v modelingu, který dělal při studiu vysoké školy ekonomické, uspěl.
"Natočil jsem dvě tři reklamy za velké peníze. Předváděl jsem na Kabo a Prague fashion week. Na vysoké škole ekonomické jsem dodělal bakalářský titul a vyrazil do zahraničí."
Pokud modelové získají kontrakt se zahraniční agenturou, nemusejí se starat o živobytí, i kdyby vůbec nepracovali. "Spolupracujeme s prestižními zahraničními agenturami. Ty mají možnost si vybírat z velkého množství modelů. Pokud si už někoho vyberou, platí mu i pobyt, to znamená letenku, ubytování a stravu. Takže, i když si nic nevyděláte a na žádném castingu vás nevyberou, podíváte se do ciziny a nestojí vás to ani korunu," vysvětluje Kaňková.

Rauty jsou zakázány

Petr také strávil rok v Asii -v Singapuru a v Thajsku, kde má podle něj zahraniční model i jiné výhody, než je ubytování zadarmo. "K modelovi se tam spíš chovají jako ke známému herci. V Asii jsem natočil tři reklamy, odchodil hodně přehlídek a mám za sebou i focení do magazínů. Asiati sledují módní svět víc a mají raději evropské typy než sami sebe," popisuje své zážitky ze zahraničí Petr.
I slovenský muž roku Peter Menky studuje ekonomiku - na Masarykově univerzitě v Brně. Až ji dokončí, bude mít volné ruce pro zahraniční angažmá.
I slovenský muž roku Peter Menky studuje ekonomiku - na Masarykově univerzitě v Brně. Až ji dokončí, bude mít volné ruce pro zahraniční angažmá.
FOTO: Archív Petera Menkyho
Zato v Čechách to tak růžové není. "U nás se kluk, který se zabývá krásou, považuje hned za čtyřprocentního. Rozhodně to není téma, na které bych zabrousil s kamarády u piva."
A co mužské soutěže krásy? Z vítězky soutěže Miss se přes noc stane vyhledávaná modelka, ale pomůže ke kariéře i titul Muž roku? "Misska získá kontrakt, díky němuž je rok v médiích a stane se známou. Vyhrát Muže roku znamená jen patnáct minut slávy, pak záleží na vás, jestli si kolem sebe vytvoříte síť lidí, která vám zajistí to, co miss zajistí agentura," říká slovenský muž roku 2009, 24letý Peter Menky, jehož profesionální úsměv i pohledy prozrazují, že se ve své práci vyzná. Stejně jako ostatní modelové, se kterými jsem se setkala, má příjemné vystupování a je u něj vidět, že už je zvyklý dávat rozhovory.
Peter chtěl být původně profesionálním sportovcem. "Dělal jsem hod oštěpem, byl jsem tři roky v reprezentaci, ale vinou zranění jsem musel vrcholového sportu nechat," říká. Při studiu ekonomické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně hledal flexibilní zaměstnání a modeling mu přišel jako dobrý nápad. "Předtím jsem pracoval v několika firmách v marketingových odděleních, bohužel jsem kvůli tomu nestíhal školu. V roce 2008 jsem oslovil Czechoslovak models a nafotil mě Robert Vano."
Poslední slovenský muž roku vidí svoji budoucnost spíš na molech než v reklamách nebo dokonce v kanceláři. V soutěžení hodlá pokračovat. "Ještě uvidíme, jak soutěž dopadne. Chtěl bych zůstat tady, než dokončím poslední ročník školy, pak bych zkusil prorazit jako model v New Yorku nebo Miláně. Myslím, že jsem hlavně na přehlídky a na chození po mole," myslí si Peter.
Petr Šrejtr si nestěžuje - nejenže v modelingu uspěl, ale zvládl přitom i dokončit bakalářské studium na vysoké škole ekonomické.
Petr Šrejtr si nestěžuje - nejenže v modelingu uspěl, ale zvládl přitom i dokončit bakalářské studium na vysoké škole ekonomické.
FOTO: Petr Hloušek, Právo
Svět mužské krásy za tím ženským tak trochu pokulhává. Ve světě i u nás jsou známé spíš topmodelky než topmodelové. Podle kluků, kteří se v této branži pohybují, je mezi modely a modelkami ještě jeden obrovský rozdíl, ten ale spíš nahrává klukům. Modelové prý mezi sebou mají o hodně kamarádštější a příjemnější vztahy. "Kluci berou modeling víc odlehčeně, nepanuje v něm taková rivalita nebo hašteřivost jako u holek," myslí si Peter.
"Kluci se k sobě chovají kamarádštěji. Znají se a po castinzích si často zajdou na pivo. Holky se kolikrát ani nepozdraví. Musím říct, že jsem ráda, že mám v agentuře na starosti kluky. Zvlášť když vidím, jaké problémy občas řeší moji kolegové, kteří mají na starosti holky," potvrzuje Renáta Kaňková.

Česká miss 2010 Je tu!!

20. března 2010 v 21:05 Keci,drby,srandičky
Ták a je to tu před hodinou začala Česká miss 2010!!!!!To jsem zvědavá jak to vše dopadne
Česká Miss 2010 zná svých dvanáct finalistek. Odborná porota v čele s Michaelou Maláčovou posunula do finále i Jitku Válkovou, jež bodovala v SuperStar, či jmenovkyni ředitelky Miss Maláčové.Kristýna Halouzková (číslo 7), Barbora Hamplová (č. 8). Carmen Justová (č. 12), Tereza Kučerová (č. 19), Šárka Laubendorfová (č. 20), Veronika Machová (č. 23), Petra Musilová (č. 27), Karolína Rédlová (č. 31), Kateřina Votavová (č. 42) a Christina Zidková (č. 44)! To jsou jména krásek, jež postoupily do finále České Miss 2010!

Mezi nimi je i rockerka Jitka Válková (č. 40), která se v Česko Slovenské SuperStar dostala mezi nejlepší čtyřicítku soutěžících, a jmenovkyně ředitelky České Miss Tereza Maláčová (č. 24).

V semifinále bylo 44 dívek z nejrůznějších míst z celé České republiky, které ve volné disciplíně předvedly hlavně své umělecké nadání. Následovala promenáda v plavkách. Do další části bojů o finále postoupilo 20 dívek. Představily se ve večerních šatech a odpovídaly na otázky poroty, které předsedala Michaela Maláčová.

Dvanácti kráskám nastalo období příprav na finále. Jejich součástí je lednové soustředění v Dominikánské republice. A v březnu se pak dívky utkají o vytouženou korunku královny krásy a o ceny od partnerů soutěže v celkové hodnotě více než pět milionů korun. (ks)